©2018 by IISR. Proudly created with Wix.com

指導教授(Professor)

蔡宗翰 (Richard Tzong-Han Tsai)

辦公室 

電話     
實驗室
學歷 

專長

E-mail

工程五館E6-B203室 
886-3-4227151 ext. 35203 
工程五館E6-A305室 
國立台灣大學資訊工程所博士
國立台灣大學資訊工程所碩士
國立台灣大學資訊工程系學士

自然語言處理、對話系統、深度學習、生醫文本探勘、文本情緒分析、跨語言處理、數位人文

thtsai@g.ncu.edu.tw

研究助理(Research Assistants)

Maple Kuo

C.H. Wu

W.Y. Tseng

P.J. Lin

X.E. Lu

J.C. Han

博士生(Doctoral Students)

C.K. Wu

104

P.T. Lai

102

碩士班(Master Students)

Sara Chang

106

Jack Chang

106

Rain Chen

106

Bryant Lee

106

Elisa Chen

107

C.M. Chuang

107

N. Romadhona

107

M. Tseng

107

Selene Huang

107

Jenny Huang

107

M. Fhadli

106

K. M. Wong

106

C.C. Shih

105

專題生(Undergraduate Interns)

Y.X. Jiang

107

H.W. Li

107

C.Y. Shi

107

Z.G. Li

107